Dlaczego SIENALEŻY?

W dniu 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑383/18 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Rejonowy Lublin‑Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polska) postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 czerwca 2018 r., w postępowaniu: Lexitor sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.. Zgodnie z wyrokiem TSUE: art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.
Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że
zwrot kosztów kredytu należy się każdemu, kto wziął kredyt po 18
grudnia 2011 r., gdyż od tej daty zaczęła obowiązywać ustawa o kredycie konsumenckim.
Powyższe oznacza, iż w razie gdy konsument skorzysta z uprawnienia do
wcześniejszej spłaty kredytu, Bank jest zobowiązany do zwrotu
proporcjonalnie poniesionych wszystkich kosztów kredytu – w tym również prowizji.